Vakıf Senedi

VAKFIN ADI: VASFİYE-KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ


MADDE 1- Aşağıda yazılı eğitim, öğretim, kültür ve sosyal yardım gibi amaç ve çalışmalar doğrultusunda topluma yararlı hizmetlerde bulunmak üzere VASFİYE-KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI kurulmuş olup, resmi senet metninde vakıf adıyla anılacaktır. Vakıf çalışmalarında kısaca amblem ve logosu ile birlikte veya müstakil olarak VAKAEV ibaresini kullanacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2- Vakfın yönetim merkezi İstanbul’dadır. Vakfın merkez adresi: DERE SOKAK 27/3 YASEMİM APARTMANI ŞİŞLİ -İSTANBUL’ dur. Merkezin aynı il hudutları içinde başka bir adrese geçmesi durumunda, vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması gerekli olmayıp, ancak ilgili makamlara bilgi verilmesi yeterlidir. Vakıf, Mütevelli Heyet kararı ile amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü yerlerde ve gerekli izinleri alarak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler açabilir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU
MADDE 3- Vakıf kendi mütevelli heyetinden başka bir kurum veya kişiye bağımlılığı bulunmayan ancak, Türk medeni kanununda öngörülen teftiş makamının denetimine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir kuruluştur.

VAKFIN AMACI
MADDE 4- Vakfın amacı; Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine, özellikle genç kuşakların çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar olarak yetiştirilmesine, kültürel faaliyetlerin desteklenmesine ve sosyal yardıma katkıda bulunmaktır.

VAKFIN FALİYETLERİ
MADDE 5 - Vakıf bu amacını yerine getirmek için, gerekli yasal izinler alınmak suretiyle aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur;
1- Başarılı ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan öğrencilere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan öğrencilere burs, ödül ve kredi gibi parasal yardımlarda bulunmak, Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçla kurulmuş vakıf ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak (Lisansüstü ve doktora çalışmaları dahil).
2- Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,
3- Uygun koşuların oluşması durumunda kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri, okul, kitaplık, işlik, laboratuar, öğrenci yurdu yaptırmak, açmak ve işletmek
4- Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür tesisleri için verilen görevleri yapmak,

5- Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak,
6- Kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,
7- Eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara katkıda bulunmak, bu maksatla eğitim-öğretim yöntemleriyle, eğitim-öğretim teknolojisi alanlarında dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek.
8- Çocukları ve gençleri okumaya, araştırmaya ve kültür değerleriyle ilgilenmeye teşvik amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası ödüllü yarışmalar düzenlemek.
9- Gerektiğinde ilgili kuruluşlardan izin almak kaydıyla şahıs ve tüzel kişilerden bağış ve kredi temin etmek (resmi kurum ve kuruluşlar hariç).
10- Vakıf Mütevelli Heyetinin uygun göreceği diğer her türlü eğitim-öğretim konularını vakıf çalışma alanı için almak ve bu konuda her türlü tesis inşa etmek, kiralamak ve işletmek.
11- Açılmış ve açılacak olan yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde eğitimin ve öğrenimin kalitesini artırmak için gerekli tüm yardım ve işbirliğini sağlamak.
12- Yurt içi ve yurt dışı her türlü kuruluş ve ticari firmalarla işbirliği veya ortaklık yaparak bilimsel araştırma teknoloji ve ürün geliştirme konularında her türlü faaliyette bulunmak.
13- Eğitim konusunda araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlarda gerçek bir artış sağlamak için gereken teşvikleri almak ve yapmak. Bu alanda çalışmaları projeler bazında desteklemek.
14- Bilimin gelişmesi için yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, bu cümleden olmak üzere eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, monografi, araştırma sonuçlarını basın, yayın veya çoğaltma yöntemiyle duyurmak; kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, kurslar ve sergiler düzenlemek, bu tür faaliyetler gerçekleştiren kurumlarla işbirliğine gitmek.
15- İnsanlığın ve teknolojinin gelişimi ve faydası için gerekli olan her türlü bilimsel araştırma, çalışma ve üretimi yapmak. Bunu gerçekleştirmek için her türlü üretim de dahil tesisi, laboratuarı, araştırma enstitüsünü veya benzer kuruluş veya ortamları oluşturmak ve çalıştırmak. Bu amaca hizmet edecek tüm aktiviteleri gerek tek başına gerekse ticari, bilimsel kuruluşlarla veya şahıslarla birlikte yapmak. Yine aynı amaçlar doğrultusunda araştırma, deney, plan, proje, prototip, model veya üretim yapmak. Sonucunda edinilecek buluşlara patent almak ve bu patentleri yine amaçları doğrultusunda kullanmak.
16- Vakıf, CD, disket, kaset, slâyt vb. görsel yayınlar yapabilir, bu tür yayınların çoğalması için çalışmalarda bulunabilir ve yurtiçi ve yurtdışındaki amacı ile ilgili yayınları edinebilir, yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile iş birliği yapabilir.
17- Vakıf amacı doğrultusunda gerekli gördüğü kurumlara yardımda bulunabilir, bu yardım nakit para olabileceği gibi malzeme, mal ve hizmet de olabilir.

VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE 6- Vakıf, amacına ulaşabilmek için, kanun şartlara uygun şekilde ve gerektiğinde yasal izinleri almak suretiyle aşağıda belirtilen işleri yapar:

a) Kanuni sınırlamalar müstesna olarak, taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit malvarlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, yapma veya yaptırma veya kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir.

b) Vakıf malvarlığında mevcut olan ve temellük edeceği her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla her nevi hak ve menfaatleri satabilir, kiralayabilir, devir ve ferağ edebilir, gelirleri ve karlarını tahsil ve sarf edebilir, malvarlığına dahil bir veya birden fazla gayri menkulü yatırımda kullanabilir. Vakfın amacına aykırı olmamak ve amacın gerçekleştirilmesi için kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf edebilir, harcayabilir. Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden, mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponları ve diğer menkul değerleri alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.

c) Gerekli yasal izinler alınmak suretiyle kamu kurumu niteliği taşımayan yerli ve yabancı kuruluşlarla ve vakıflarla vakfın amacı doğrultusunda iş birliği yapar, bu kuruluş ve vakıflardan yardım alır, bu yardımı temin için anlaşmalar yapar.

d) Sürekli gelir temin etmek üzere, yatırımlar yapabilir, öğrenci yurdu, huzurevi, kreş, işletme, şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer her türlü ekonomik girişimlerde bulunabilir. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.

e) Gayelerini gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri haklarını kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir.

f) Yasalar uygun şekilde ve vakfın gayelerini geliştirmek amacıyla gereğinde ödünç alabilir, taşınır ve taşınmaz malları rehin gösterebilir, teminat gösterebilir, vakfın gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurup işletebilir; kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir ve bu kuruluşlara ortak olabilir, muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, kredi alabilir. Vakfa ait taşınmazlar üzerine kat karşılığı veya yap işlet devret modeline göre inşaat yaptırabilir.

g- Gerek, direk vakıf faaliyetlerine hizmet etmek amacıyla gerekse, sadece bu amaçlar için finans sağlamak amacıyla işletme kurar,  her türlü ticari müessese açar işletir, kiralar veya mevcutlara ortak olur.

h- Vakfın mal malvarlığına ilave edilmek üzere bağışlanan değer ve paralar, vakfa yüksek ve emin gelir getirecek yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir,

ı- Vakıf bu amaçla vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde Vakıflar bankası veya Devlet bankalarına para yatırabilir. Devlet tahvili, hazine bonosu, güvenilir hisse senedi, fon ve tahviller alabilir, vakfa gayrı menkul satın alabilir. Bu konuda takdir yetkisi Mütevelli heyetinindir.

i- Velhasıl vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işlemleri icraya medeni kanunun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir ancak vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

j- Vakıf hiçbir şekilde siyaset ile uğraşmaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 7 – Vakfın malvarlığı kurucular tarafından bağışlanan; Vasfiye Eriş tarafından 10. 000,00/ONBİNTL, Yıldız Laçinel tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Fatma Özen Çınar tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Günsever Akkaya tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Fevziye Durmuş tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Erdal Polat tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Nizamettin Demir tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, İsmail Akçora: tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL, Adil Göyce tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL ve Sarı Koçali tarafından 9. 000,00/DOKUZBİNTL olarak yatırılan; T.C. Ziraat Bankası Bebek – İSTANBUL Şubesindeki İBAN TR30 0001 0007 5662 6295 4850 01 Hesap No: 0756/62629548-5001 hesabındaki 100.000/YÜZBİNTL olup, vakıf adına her hangi bir taşınmaz yoktur.

Vakfın kurulmasından sonra bağışlanacak her türlü mal ve haklar mütevelli heyeti kararı ile kabul edilerek vakıf malvarlığına eklenecektir. Ayrıca yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir malvarlığını tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerde temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki bir yolla edinebilir,

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 8 – 4962 SK 20. Maddesi uyarınca; Vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3 nevi itibari ile genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 9 – Vakfın başlıca gelirleri;

1) Vakıf mamelekinin işletilmesinden elde edilecek gelirler,
2) Kamu Kurumu niteliği taşımayan gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfın amacına sarf edilmek üzere yapılan her türlü şartlı, şartsız bağışlar ve yardımlar,
3) Kira, intifa hakları,
4) Düzenlenecek seminer, konferans, panel vb, her çeşit toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler,
5) Vakfın amacına uygun diğer faaliyetlerle ticari faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
6) Diğer şahıs ve özel kuruluşların katkıları,
7)  Uluslararası kuruluşlardan elde edilecek gelirler,

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 10- Vakfın organları şunlardır;
a) Mütevelli heyeti,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetçiler.

MÜTEVELLİ HEYETİ
MADDE 11- Vakfın mütevelli heyeti;
1. Vasfiye Eriş
2. Yıldız Laçinel

3. Fatma Özen Çınar
4. Günsever Akkaya
5. Fevziye Durmuş
6. Erdal Polat
7. Nizamettin Demir
8. İsmail Akçora
9.Bilge Seçkin Çetinkaya
10. Adil Göyce
11. Sarı Koçali
olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur.


Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin kararı ile seçim yapılır.


MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 12- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir;
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetçileri seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetçilerin raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetçi üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
MADDE 13- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU
MADDE 14- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 15- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
m)Vakfın aynı il içerisindeki adres değişiklikleri kararı Yönetim Kurulu Kararı ile alınır.
VAKFIN TEMSİLİ
MADDE 16- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
DENETÇİLER
MADDE 17- Denetçiler mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetçiler, mütevelli heyetçe kendi içinden veya dışarıdan bir yıl için seçilecek 2 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetçiler, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.
a. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile Yedek Akçe ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir
b. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler çalışma dönemi içinde harcanması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
c. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürmek giderlerine ayrılan ödenekleri, yedek akçe ya da vakfın mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanabilir
d. Vakfın hesap ve kayıtların bilanço esasına göre yürütülür ve defterler tutulur. Yıllık bütçeleri Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

e. Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.
f. Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek 2 kişinin birlikte imzasının bulunması gerekir
g. Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili genel hukuk kuralları uygulanır.

 

HUZUR HAKKI
MADDE 18- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetçi üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.
VAKFIN TASVİYESİ
MADDE 19- Vakfın gayesinin gerçekleşmesine hukuken veya fiilen imkân kalmaması halinde Mütevelli Heyetince vakfın sona ermesine karar verilebilir. Vakfın sona ermesi halinde o tarihteki mal varlığı mütevelli heyetin kararı ile kurulmuş bir başka vakfa devredilir.
TAMAMLAYICI HÜKÜMLER
MADDE 20 – Bu senette düzenlenmeyen hususlarda Medeni kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

VAKIF KURUCULARI
MADDE 21- Vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgâh ve uyrukları ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.
   
ADI SOYADI UYRUĞU İKAMETGÂHI ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞERLER
1.  VASFİYE ERİŞ TC
25487377070 Arnavutköy mah. Arnavutköy cad. Bade Apt. 123/7 Beşiktaş
05336617227 10.000 TL
2.  YILDIZ LAÇİNEL TC 19231044240 Ataköy 2-5-6 Mah. Beyaz Lale Sok. B Blok 6/2-12 Bakırköy İstanbul
05324713484 9.000 TL
3.  FATMA ÖZEN ÇINAR TC
25927274952 Darüşşafaka Mah. Arıkent Sitesi Küme Evleri 1A2/4 Sarıyer İstanbul
05324438323 9.000 TL
4.  GÜNSEVER AKKAYA TC 25481035402 Merkez mevkii Park Villaları Sok. 19/1 Sarıyer
053224882867 9.000 TL
5.  FEVZİYE DURMUŞ TC 30337746722 Türkoba Mah. Başkomutan Cad. No.12 Büyükçekmece İstanbul
05559685151 9.000 TL
6.  ERDAL POLAT TC
43219530760 Atakent Mah. Prof. Aziz Ergin Cad. Olimpiakent E1. 7A/5 Küçükçekmece İstanbul.
05053294898 9.000 TL
7.  NİZAMETTİN DEMİR TC 46612417622 Atakent Mah. İkitelli cad. Ihlamur evleri B-3 Blok 40H/48 Küçükçekmece İstanbul
05332969930 9.000 TL
8.  ADİL GÖYCE TC
41782511728 Esenkent Mah. Talatpaşa Cad. Kamelya evleri C-8/B 20-D2 Esenyurt/İstanbul
05326021346 9.000 TL
9.  SARI KOÇALİ TC
47812164520 Yeşilkent Mah. Ardıçlı Manolya Cad. No:10 D.1 İstanbul/Avcılar
05333660738 9.000 TL
10.  BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA TC 19651687430 Ataköy 3-4-11 Mah. Kilibahir Sok. Ataköy 4. Kısım TO 91 D. 20 Bakırköy/İstanbul
05066038364
9.000 TL
11.  İSMAİL AKÇORA TC
34157370426 İnönü Mah. Hülya Sok. Akçora Apt. 4/6 Ataşehir İstanbul
05323621097 9.000 TL
   
GEÇİCİ MADDE - 1 Bu vakıf senedi, yetkili asliye hukuk hakimliğince tescilini müteakip yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE - 2 Mütevelli Heyeti vakfın tescil ve ilanından itibaren 1 ay içinde ilk toplantısını yapar.
GEÇİCİ MADDE - 3 Vakfın kuruluş işlemleri mütevelli heyet üyesi Erdal Polat tarafından yürütülür.
GEÇİCİ MADDE - 4 Mütevelli Heyet tarafından Yönetim Kurulu seçilinceye kadar Vakfın İlk Geçici Yönetim Kurulu
1. Yıldız Laçiner
2. Erdal Polat
3. İsmail Akçora
GEÇİCİ MADDE - 5
Geçici Yönetim Kurulu Yedek Listesi;
1. Sarı Koçali
GEÇİCİ MADDE – 6
Mütevelli Heyet tarafından Denetçiler seçilinceye kadar Vakfın İlk Geçici Denetçiler
1. Nizamettin Demir
2. Fevziye Durmuş


Vasfiye Eriş   Yıldız Laçinel    Fatma Özen Çınar


Günsever Akkaya  Fevziye Durmuş   Erdal Polat


Nizamettin Demir                İsmail Akçora      Bilge Seçkin Çetinkaya


Adil Göyce        Sarı Koçali